Siriano 135X135 2700euro Black eagle 135X135 2700euro Daikiri 135X135 2700euro Il gilio 135x135 2700euro apple 135x135 2700euro Ch'ento mi rugge 135x135 2700euro Mazzugoro135x135 2700euro Sogni di carta 135x135 VENDUTO White rabbit 100x120 2200euro Arrow 139x58 1900euro Inout 79x70 1500euro Avarizia 68x148 2100euro In the street 75x60 1300euro Tempesta 42x91 1200euro Ill Libro sulla schiena 87x122 2000euro Filorosso 105x66 1600euro Moon it 50x118 1600euro Tuggine  
ALL IMAGES ARE COPYRIGHT @ ALESSANDRO GATTI GATTONERO - MAY NOT BE PUBLISHED ONLINE OR PRINT OR IN/ON ANY OTHER MEDIA