Amerigo's star 130x110 2500euro  Canadian seed 130x110 2500euro  Amerigo explosion 118x100 2200euro  Nagasaki story 127x91 2200euro Pericolo squali 76x76 1500euro  pirates! 100x100 2000euro  European rapsody 105x57 1600euro  Belivers 71x115 1800euro  Corinto 70x100 1700euro  Pepsi 115x85 2000euro  Blak kingdome 94x71 1700euro  British 76x76 1500euro Alpha Virginis 148x100 2500euro  Oro Rosso 70x99 1700euro  UK underground 100x60 1600euro Helm street 76x76 1500euro Honda 102x72 VENDUTO Guardia svizzera 69x105 1700euro    
ALL IMAGES ARE COPYRIGHT @ ALESSANDRO GATTI GATTONERO - MAY NOT BE PUBLISHED ONLINE OR PRINT OR IN/ON ANY OTHER MEDIA